ՊՈՂՈՍ ՆՈՒՊԱՐ ՓԱՇԱ

Հայ Ազգային Պատվիրակության Նախագահ 1912-1920

1851-1930

western armenia history