Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ, Պէյրութ - Լիբանան

Շաբաթ, 21 Հոկտեմբեր 2017, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, 

Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ,

Պէյրութ - Լիբանան:

Նիւթը կը քննարկէ՝
Արմենակ Աբրահամեան
Արեւմտեան Հայաստանի

Ազգային Խորհուրդի Նախագահ

Արեւմտեան Հայաստանի
Իրաւական Թղթածրարը Այսօր

Շաբաթ,

21 Հոկտեմբեր 2017