DIASPORA ARMENIANS

Գերսամ Ահարոնեանի ծննդեան 100-ամեակին առիթով, երբ վերստին մտածումը ունեցանք մօտենալու անոր կոթողային գործին՝ «Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի 1915-1965» (Պէյրութ, 1965) եւ կարդացինք՝ մասնաւորաբար Ահարոնեանի սեփական ստորագրութիւնը կրող էջերը, հոգեմտաւոր մեծ գոհունակութիւն ունեցանք՝ ի մասնաւորի, կարդալով հետեւեալ երկու մարգարէաշունչ եւ ժամանակակից հնչող պարբերութիւնները, որոնք ուզեցինք ընդգծել եւ յանձնել հանրային կարծիքի ուշադրութեան՝ յատկապէս, մեր նոր սերունդի քաղաքական մտածողութիւն ունեցող, գործունեայ եւ ճշմարտապէս հայրենասէր, գիտակից եւ յեղափոխական միտքի տէր ուժերուն։Մարգարէաշունչ առաջին պարբերութիւնը կը խօսի միջազգային յարաբերութիւններու ապագային մասին եւ կ’ըսէ հետեւեալը.  
«Մոսկուա եւ Ուաշինկթըն քայլ առ քայլ, դանդաղօրէն, բայց որոշապէս պիտի իրագործեն “accommodation” մը ... >>>>>>>>

Armenians along the Silk Road

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՈՂ  ՆԿԱՏԵԼ՝
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ

ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐ (Բ.)
«20 ՄԵԾԵՐ»ՈՒ ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎԸ

Գ. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ «ՄԵԾ ԵՐԱԶ»ԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱ՞ՀՆ Է ԵԿԱԾ

Պէյրութ, 26 Դեկտեմբեր 2016

WE ARE THE CHANGE WE WANT 


Պէյրութ, 10 Յուլիս 2017

"...եւ Միջազգային Հանրային Իրաւունքի նորմերուն համա-ձայն պահանջենք Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը, շա-րունակելով եւ ամբողջացնելով Արմենակ Աբրահամեանի գլխաւորած նախաձեռնութեան ցարդ իրականա-ցուցած երախտաշատ աշխատանքը, բազմապատկելով անոր ցարդ հաւաքագրած 16,835 տարագիր արեւմտահայերու բանակը, եւ այդ նոր բազմապատիկ բանակին անունով նաեւ դիմենք՝ Գերմանիոյ, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի պատաս-խանատուներուն, եւ ապա՝ միջազգային ատեաններուն…։"  >>>>>>>>>>>

THROUGH MILLENNIUMS

Պէյրութ, 23 Յուլիս 2017

A TRADITION WE PROMISE TO KEEP 

Societies of Armenians of Western Armenia all over the world

GOING ​FOR ETERNITY

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ՌԵԺԻՄԸ ՉԵՐԹԱ՞Ր ԴԷՊԻ
ՎԵՐՋԻՆ ԱՀԵՂ ԴԱՏԱՍՏԱՆ

"...կը խոնարհինք Արմենակ Աբրահամեանի գլխաւորած այս Շարժումին 13-ամեայ երախտաշատ, լուռ ու մունջ, նուիրումով տարած աշխատանքին առջեւ։"

"...Մենք՝ վերացապաշտ մօտեցումով սպասեցինք երեսուն երկար տարիներ, որպէսզի ՏԱՀՔ-ը որդեգրուի համահայկականօրէն, ընդհանուրին կողմէ, եւ՝ տակաւին կը սպասենք։ Բայց այս Շարժումը՝ գործնապաշտ մօտեցումով, գործի ձեռնարկեց, սկսելով մասնաւորէն, ոչ ընդհանուրէն, եւ այդ մասնաւորը հասցուց 17,837 արեւմտահայու թիւին…։ "  >>>>>>>>>>

Մեզմէ կը պահանջուի վերազարթնիլ, վերակազմակերպուիլ, վերահզօրանալ Համահայկականութեան ոգիով, ցուցաբերել քաղաքական անկոտրում կամքը միաւորուելու եւ տէր կանգ-նելու մեր արդար դատին՝ սարդարապատեան միահամուռու-թեամբ,  ստեղծելու համար մեր կեդրոնական, ներկայացուց-չական եւ իրաւական միակ լիազօր կառոյցը, սկսելով ոչ թէ զերոյէն, այլ՝ «Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող Հանրապետութիւն»ի անարհամարհելի ՍԿԻԶԲ-էն, անոր քաղաքացիներուն թիւը բարձրացնելով՝ 17,832-էն մէկ միլիոնի։ Բան մը, որ անկարելի չէ ներկայի համացանցային հաղորդակցութեան շնորհիւ, եթէ հրաժարինք մեր տարերա-յին հատուա-ծամոլութենէն եւ մեր մենատիրական անժամա-նակ մոլուցքէն, երբ դեռ չենք հասած մեր բնօրրանին վրայ տիրութիւն ընելու երջանիկ ժամանակին։  >>>>>>>>>>

TO SEE, WE ARE ARMENIANS

DIASPORA armenians 

Պէյրութ, 21 Յունիս 2017

FROM ARMENIANS TO HUMANITY 

ՄԵԹՐ  ԳԱՍՊԱՐ  ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ