Western Armenia 

GOVERNMENT OF 

13 Յունուար 2018

Չարաչար պարտուած ըլլալով Սուրիոյ դէմ իր շղթայազերծած՝ սուրիական նոր տարածքներ զաւթելու եւ Իսկէնտէրունի զաւթումը մոռցնել տալու, նոր-օսմանեան պատերազմին մէջ, եւ՝ Սուրիոյ եւ Իրաքի դէմ վարձկան ամէն գոյնի օտար ահաբեկիչները հովանաւորելու իր միջազգային ոճրագործութեան մէջ, Էրտողան կը փորձէ՝ յամառօրէն ու պինդգլխութեամբ, իրականացնել իր նոր-օսմանիզմի քմշանկարը, եւ մի առ մի կ՚այցելէ Օսմանեան Կայսրութեան նախկին գաղութները, յուսալով հողը պատրաստել, կամ՝ աւելի ճիշդը, Թուրքիոյ բնակչութեան կլլեցնել, թէ՝ մօտալուտ է օսմանեան պետութեան վերականգնումը, Աթաթուրքի հիմնած փոքր, անդամահատուած հանրապետութեան յաջորդելու համար։
Էրտողանի այցելած վերջին երկիրները եղան՝ Եւրոպայի մէջ, Յունաստանը, իսկ Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ՝ Սուտանը, Չատը եւ Թունիսը։

Եթէ նախկին գաղութներու ապազգային եւ հակաժողովրդական իշխանութիւնները, որոշ՝ գրպանի կամ աթոռի շահերով, կրնան «անյիշաչար»ութիւն կեղծել, այդ երկիրներու ժողովուրդներուն եւ ընդդիմադիր կուսակցութիւններուն պատմական յիշողութեան մէջ սակայն, դեռեւս վառ կը մնան օսմանեան բռնատիրական լուծին չարիքներն ու վնասները։ Այսպէս, երբ Էրտողան 2017 թ. Դեկտեմբեր 23-ին Խարթում պիտի այցելէր, Սուտանի մեծագոյն ընդդիմադիր կուսակցութեան՝ «Ալ-Ոմմա»ի փոխ-նախագահը՝ Մարիամ Ալ-Սատէք Ալ-Մէհտի, Էրտողանէն պահանջեց նախ ներողութիւն խնդրել Սուտանի ժողովուրդէն, օսմանեան լուծին պատճառած չարիքներուն եւ վնասներուն համար։ Նախորդ օրը արդէն՝ Դեկտեմբեր 22-ին, Միացեալ Էմիրութիւններու արտգործնախարար Ապտալլա Պըն Զէյիտ, Թուրքիան ամբաստանած էր Մուհամմէտ մարգարէին ձեռագրերուն ու մասունքներուն գողութեամբ՝ Մետինէ սուրբ քաղաքէն, ձեռամբ՝ Մետինէի օսմանեան պահակագունդի հրամանատար Օման Ֆախրետտին Թիւրփաքան փաշայի… երբ այս փաշան, 9 Յունուար 1919 թուին կը հեռանար Սէուտ Արաբիայէն, 1918 թ. Հոկտեմբեր 30-ի Մուտրոսի զինադադարի որոշումին համաձայն։ Էրտողան հրահանգեց իրեն հլու լրագրողներուն եւ պատմաբաններուն՝ հակադարձել Պըն Զէյիտի այս ծանրակշիռ ամբաստանութեան։ Մի քանի տասնեակ գրիչներ գործադրեցին Էրտողանի հրահանգը։ Եւ բոլորը՝ բացի մէկէն, հիմնուած էին այն սուտին վրայ, զոր սորված էին իրենց աշակերտական գրասեղաններուն վրայ, թէ՝ Ֆախրետտին փաշան այդ ձեռագրերն ու մասունքները ոչ թէ գողցած էր, այլ զանոնք փրկած՝ բրիտանացի զինուորներու բռնագրաւումէն… (Այս նոյն տրամաբանութեամբ ուրեմն, Երիտթուրքերը հայասպանութիւն գործեցին եւ Արեւմտահայաստանը զաւթեցին, Արեւմտահայութիւնը փրկելու համար ռուսական բռնագրաւումէն…)։ Էրտողան գոհացած էր այս հակադարձութենէն, քանի որ չէր անդրադարձած, որ Մետինէի շուրջ պատերազմը տեղի կ՚ունենար՝ երբ օսմանեան բանակը Մետինէի մէջ շրջապատուած էր ոչ թէ բրիտանական զօրքին, այլ՝ Շերիֆ Հիւսէյնի յեղափոխականներուն կողմէ… (Ի դէպ, Էմիր Շերիֆ Հիւսէյն դատապարտեց՝ 1916 թուի իր շրջաբերականով, երիտթուրքերու ոճիրները հայոց դէմ, եւ բոլոր միւս էմիրներուն թելադրեց հոգատար ըլլալ եւ տէր՝ «Յակոբեան Հայ» գաղթականներուն)։ Էրտողան չէր անդրադարձած նաեւ, որ երբ «Հիւրրիէթ»ի մէջ Ահմէդ Հաքան կը գրէ հետեւեալ շունչով գրութիւն մը.

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

ՊԱՐՈՆ ԱՐՄԵՆԱԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԻ ՀԵՏ

"...կը խոնարհինք Արմենակ Աբրահամեանի գլխաւորած այս Շարժումին 13-ամեայ երախտաշատ, լուռ ու մունջ, նուիրումով տարած աշխատանքին առջեւ։"

"...Մենք՝ վերացապաշտ մօտեցումով սպասեցինք երեսուն երկար տարիներ, որպէսզի ՏԱՀՔ-ը որդեգրուի համահայկականօրէն, ընդհանուրին կողմէ, եւ՝ տակաւին կը սպասենք։ Բայց այս Շարժումը՝ գործնապաշտ մօտեցումով, գործի ձեռնարկեց, սկսելով մասնաւորէն, ոչ ընդհանուրէն, եւ այդ մասնաւորը հասցուց 17,837 արեւմտահայու թիւին…։ "  >>>>>>>>>>

Մեզմէ կը պահանջուի վերազարթնիլ, վերակազմակերպուիլ, վերահզօրանալ Համահայկականութեան ոգիով, ցուցաբերել քաղաքական անկոտրում կամքը միաւորուելու եւ տէր կանգ-նելու մեր արդար դատին՝ սարդարապատեան միահամուռու-թեամբ,  ստեղծելու համար մեր կեդրոնական, ներկայացուց-չական եւ իրաւական միակ լիազօր կառոյցը, սկսելով ոչ թէ զերոյէն, այլ՝ «Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող Հանրապետութիւն»ի անարհամարհելի ՍԿԻԶԲ-էն, անոր քաղաքացիներուն թիւը բարձրացնելով՝ 17,832-էն մէկ միլիոնի։ Բան մը, որ անկարելի չէ ներկայի համացանցային հաղորդակցութեան շնորհիւ, եթէ հրաժարինք մեր տարերա-յին հատուա-ծամոլութենէն եւ մեր մենատիրական անժամա-նակ մոլուցքէն, երբ դեռ չենք հասած մեր բնօրրանին վրայ տիրութիւն ընելու երջանիկ ժամանակին։  >>>>>>>>>>

TO SEE, WE ARE ARMENIANS

ՄԵԹՐ  ԳԱՍՊԱՐ  ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

Պէյրութ, 10 Յուլիս 2017

"...եւ Միջազգային Հանրային Իրաւունքի նորմերուն համա-ձայն պահանջենք Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը, շա-րունակելով եւ ամբողջացնելով Արմենակ Աբրահամեանի գլխաւորած նախաձեռնութեան ցարդ իրականա-ցուցած երախտաշատ աշխատանքը, բազմապատկելով անոր ցարդ հաւաքագրած 16,835 տարագիր արեւմտահայերու բանակը, եւ այդ նոր բազմապատիկ բանակին անունով նաեւ դիմենք՝ Գերմանիոյ, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի պատաս-խանատուներուն, եւ ապա՝ միջազգային ատեաններուն…։"  >>>>>>>>>>>

DIASPORA ARMENIANS

Այս հարցազրոյցը կատարուեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի ժողովուրդի իրաւունքներու պաշտպան Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Պարոն Արմենակ Աբրահամեանի հետ իր պատուիրակութեան Լիբանան այցելութեան առիթով: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէր նաեւ Վարչապետ Պարոն Գառնիկ Սարգիսեանը: 

Գերսամ Ահարոնեանի ծննդեան 100-ամեակին առիթով, երբ վերստին մտածումը ունեցանք մօտենալու անոր կոթողային գործին՝ «Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի 1915-1965» (Պէյրութ, 1965) եւ կարդացինք՝ մասնաւորաբար Ահարոնեանի սեփական ստորագրութիւնը կրող էջերը, հոգեմտաւոր մեծ գոհունակութիւն ունեցանք՝ ի մասնաւորի, կարդալով հետեւեալ երկու մարգարէաշունչ եւ ժամանակակից հնչող պարբերութիւնները, որոնք ուզեցինք ընդգծել եւ յանձնել հանրային կարծիքի ուշադրութեան՝ յատկապէս, մեր նոր սերունդի քաղաքական մտածողութիւն ունեցող, գործունեայ եւ ճշմարտապէս հայրենասէր, գիտակից եւ յեղափոխական միտքի տէր ուժերուն։Մարգարէաշունչ առաջին պարբերութիւնը կը խօսի միջազգային յարաբերութիւններու ապագային մասին եւ կ’ըսէ հետեւեալը.  
«Մոսկուա եւ Ուաշինկթըն քայլ առ քայլ, դանդաղօրէն, բայց որոշապէս պիտի իրագործեն “accommodation” մը ... >>>>>>>>

Armenians along the Silk Road

" .....մեր նուիրական Հայրենիքին միակ պաշտպանը՝ փանթուրքական գոյութենական սպառնալիքին դէմ, Ռուսաստանն է, քանզի փանթուրքիզմը նաեւ Ռուսաստանի թշնամին է, հետեւաբար ալ՝ այդ միեւնոյն թշնամիին սպառնալիքին դէմ, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ազգային շահերը կը համընկնին իրարու հետ։" 

ՍՈՒԼԹԱՆԻ ՄԸ ՈՒՐՈՒԱԿԱՆԸ՝ ԱԹԱԹՈՒՐՔԱԿԷԶ ԷՐՏՈՂԱՆ

Պէյրութ, 26 Նոյեմբեր 201

Bedros Hadjian & Freedom Fighter Sarkis Klandarian April 15, 2017

THROUGH MILLENNIUMS

Պէյրութ, 23 Յուլիս 2017

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՈՂ  ՆԿԱՏԵԼ՝
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ

ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐ (Բ.)
«20 ՄԵԾԵՐ»ՈՒ ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎԸ

Պէյրութ, 26 Դեկտեմբեր 2017

Պէյրութ, 21 Յունիս 2017

​​​2018 թ. դարադարձի սեմին, կ'ուզենք վերյիշեցնել պատմական իրողութիւն մը, եւ քաղաքական ճշմարտութիւն մը՝ անշպար, անպաճոյճ, անողոք եւ առարկայական խօսքերով։
20-րդ դարի երկայնքին ստեղծուած՝ Արեւելահայաստանի երեք հանրապետութիւնները՝ վճռորոշ, կամ՝ որոշիչ հետեւանքը չէին, մեր կողմէ նախաձեռնուած ազգային ազատագրական արիւնալի պայքարին, կամ՝ համակարգային երկու յեղափոխութիւններու՝ դրամատիրականին յառաջընթաց սոցիալիստականի անցումին, եւ՝ սոցիալիստականէն յետընթաց դրամատիրականի վերադարձին համար, այլ՝ դուրսէն հարկադրուած ու պայմանադրուած էին. դրսեկ էին, եւ միայն մասնակիօրէն հետեւանքն էին ներսէն՝ ինքնապաշտպանութեան արիւնալի ճակատամարտին, համակարգային արիւնալի ապստամբութեան եւ ոչ արիւնալի համակարգային փոփոխութեան զանգուածային ցոյցերու։ ​(Ամբողջական նիւթը այստեղ)

A TRADITION WE PROMISE TO KEEP 

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂ ԻՐԱՒԱՏԷ՞Ր

ԹԷ՝ ԱՂԱՉՈՂ ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐ

Գ. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ «ՄԵԾ ԵՐԱԶ»ԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱ՞ՀՆ Է ԵԿԱԾ

" .....ֆրանսացի ծանօթ լրագրող եւ պատմագէտ Emile Doumèrge, 1878-ին, երբ Սան-Սթեֆանոյի հայանպաստ Յօդ. 16-րդը (Օսմանեան պետութեան պարտադրուած ռուսական բանակին յաղթանակով) Մեծն Բրիտանիոյ դաւադրութեամբ եւ Քայզերական Գերմանիոյ մեղսակցութեամբ՝ Պերլինի դաշնագրին մէջ շրջուեցաւ թրքանպաստ Յօդ. 61-րդի, շատ բնական գտաւ հայ ժողովուրդին սէրն ու վստահութիւնը Ռուսաստանի հանդէպ, քանի որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ազգային շահերը կը համընկնէին Թուրքիոյ դէմ

FROM ARMENIANS TO HUMANITY 

Նշմար

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 1 Յունուար 2018

ՅԵՏԱՄՆԱՑ ՀԵՐԵՏԻԿՈՍ ՄԸ ՓԱՐԻԶ՝ ԼՈՅՍԻ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԷՋ

Պէյրութ, 26 Դեկտեմբեր 2016

Պէյրութ, 27 Նոյեմբեր 2017


Հարցում.Պարոն Աբրահամեան, ի՞նչ է Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը:

Պրն.Աբրահամեան. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը 1920-ին մեծ պետութիւններու կողմէ ճանչցուած պետութիւն մըն է: Վերսայի վեհաժողովին մաս կազմած Մեծն Բրիտանիան, Ֆրանսան, Ճաբոնը, Իտալիան, Ռուսիան եւ ԱՄՆ-ը ճանչցած են այդ պետութեան գոյութիւնը: Այս պետութիւնը կոչուած է Հայաստան եւ կ'ընդգրկէր Բաղէշի, Վանի, Կարինի եւ Կարսի չորս նահանգները: Այդ տարածութենէն դուրս կը մնային Սեբաստիոյ եւ Տիգրանակերտի շրջանները: Այս պետութեան այրերը ստորագրեցին քանի մը համաձայնագիրներ, որոնք մինչեւ հիմա ի զօրու են իրաւականօրէն: Սեւրի դաշնագիրն է հիմնական համաձայնագիրը, որ մեզի կու տայ մեր օրինականութիւնը, որպէս Հայաստանի հողին վրայ ապրող բնիկ ժողովուրդ: Պօղոս Նուպար Փաշան մեծ դեր ունեցաւ այս համաձայնագրի ստորագրութեան մէջ եւ ան ստորագրած է ենթապայմանագրի մը տակ: 1912-ին կոնդակով Ս.Էջմիածնի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Պօղոս Նուպար Փաշան նշանակած էր բանակցող Հայկական հարցին մէջ: 1916-էն ի վեր Պողոս Նուպար Փաշան մեծ աշխատանք տարած էր Մեծն Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի հետ հայ ժողովուրդին դատը յառաջ մղելու համար: Որպէս մեր ժողովուրդի իրաւունքներու պաշտպան, մենք ընդունեցինք սահմանադրութիւն մը Մայիս 9, 2016-ին, որուն մէջ նշուած է մեր պետութեան շարունակող ըլլալը:

Հարցում.Ե՞րբ հիմնուած է Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայի կառոյցը:Պրն.Աբրահամեան.
Արցախի պատերազմի ազատամարտիկները եւ մտաւորականները կը կազմեն ներկայի կառոյցին կորիզը: Կոմիտաս Դանիէլեան, Վիթալի Բալասանեան, Արմենակ Աբրահամեան, Աշոտ Պապայեան այդ հիմնադիր մարմնին մաս կազմեցին: 17 Դեկտեմբեր 2004-ին Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի կազմութեան յայտարարութիւնը տեղի ունեցաւ Շուշիի մէջ: 2005-ին տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան համագումար: Այդ համագումարին որպէս արդիւնք, տեղական ներկայացուցչական խորհուրդներ ստեղծուեցան Արցախի, Փարիզի, Մարսէյի եւ Հայաստանի մէջ: Արձանագրուած են որպէս Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու համագումար ոչ կառավարական կազմակերպութիւն-ngo եւ նշուած է նպատակը որպէս Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքներու պաշտպանութիւն: 2006-ին Արեւմտեան Հայաստանը արձանագրուեցաւ ՄԱԿ-ի մէջ, որպէս բնիկ ժողովուրդի ներկայացուցիչ: Առաջին անգամն էր որ Արեւմտեան Հայաստանի ժողովուրդը կը ներկայացուէր ՄԱԿ-ի մէջ: Բնիկ կը համարուի այն ժողովուրդը որ հազարաւոր տարիներէ ի վեր եղած է այդ հողամասին վրայ եւ եղած է առաջինը: Այս որպէս բնիկ ժողովուրդ արձանագրուիլը մեզի տուաւ մեծ կարելիութիւններ ՄԱԿ-ի մէջ: Սկսանք օգտուիլ բնիկ ժողովուրդներու մասնագէտներու կարողութիւններէն եւ խորհուրդներէն: Այդ փորձագէտները մեզի ցոյց տուին աշխատելու ձեւը մեր իրաւունքներուն տիրանալու համար: Յոյն տիկին Կայէն, որ մեծ ջանք թափած է 1984-ին ՄԱԿ-ի կողմէ ընդունուած Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւին մէջ եւ Պարոն Կոնզալէս մեզի ցուցմունքներ տուին մեր Դատը պաշտպանելու համար: Մեր մասնակցութեամբ պատրաստուած Բնիկ ժողովուրդներու յայտարարութիւնը ընդունուեցաւ ՄԱԿ-ի անդամ 140 երկիրներու կողմէ: Մենք Թրքահայստան անունը փոխարինեցինք Արեւմտեան Հայաստանով եւ ներկայիս կը մասնակցինք ՄԱԿ-ի կազմակերպութիւններու կազմակերպած բոլոր ձեռնարկներուն որպէս Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդ: Մենք բնիկ ժողովուրդ ենք ամբողջ Անաթոլիայի, Արեւմտեան Հայաստանի, Արեւելեան Հայաստանի եւ Արցախի մէջ: Մենք արդէն երեք տարի առաջ փողոք ներկայացուցած էինք Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարանին եւ ժխտական պատասխան ստացած էինք: Փերինչէքի Հայոց Ցեղասպանութեան դրժումին դէմ դատը աւարտեցաւ յատուկ յօդուածով մը, ուր յիշուած է բնիկ հայ ժողովուրդին ջարդի եւ տեղահանութեան ենթարկուիլը: Մենք պարտաւոր ենք պաշտպանել մեր դրացի ժողովուրդներու՝ յոյներու, ասորիներու, ալեւիներու եւ այլ մարդկային իրաւունքները: Պօղոս Նուպար Փաշայի 1920-ի Օգոստոսին ստորագրած Սեւրի դաշնագրի պայմաններուն մաս կը կազմեն այդ պարտաւորութիւնները:
Հարցում.Ի՞նչ է վիճակը ներկայիս Արեւմնտեան Հայաստանի մէջ:Պրն.Աբրահամեան.Արեւմտեան Հայաստանի իսլամացած եւ քրտացած հայեր սկսած են վերադառնալ իրենց արմատներուն: Տերսիմի, Մուշի, Տիգրանակերտի եւ Էրզրումի մէջ սկսած են հիմնուիլ հայրենասիրական միութիւններ: Մարդիկ իրենց ակունքին կը վերադառնան: 2015-ի Համահայկական Խաղերուն մենք 850 հոգինոց Արեւմտեան Հայաստանի պատուիրակութեամբ մը մասնակցեցանք Խաղերուն: Մարդոց ուրախութիւնը աննկարագրելի էր:
Հարցում.Ի՞նչ մարմիններէ կը բաղկանայ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը:
Պրն.Աբրահամեան. Մենք կը փորձենք մեր ժողովուրդը ընդգրկել հոլովոյթին մէջ: Անոր համար 17 հազար քուէներով ընտրուեցաւ 64 հոգիէ բաղկացած Խորհրդարան մը: Ան ալ իր կարգին ընտրեց կառավարութեան անդամները: Ունինք 12 նախարարներ տարբեր մարզերու մէջ, որոնք հաշուետու են Խորհրդարանին: 2018-ի ընտրութիւններուն կը փափաքինք ընտրողներուն թիւը աւելցնել, ինչպէս նաեւ Խորհրդարանի անդամներուն թիւը աւելցնել: Անոր համար մարդիկ պէտք է դիմեն մեզի ստանալու համար Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւն, որպէսզի մասնակցին 2018-ի ընտրութիւններուն: Մեր կայքէջն է www.western-armenia.eu Այդ կայքէջին վրայ մարդիկ կը ծաօթանան մեր գործունէութեան եւ կրնան դիմել դառնալու համար քաղաքացիներ: Մեր ժողովուրդը արժանի է ամենալաւ ղեկավարութեան: Պէտք է մասնակցի ընտրութիւններուն ընտրելու համար իր ապագայ ղեկավարները: 
Հարցում. Ի՞նչ կապեր ունիք արեւմտահայ միութիւններու հետ:Պրն.Աբրահամեան.
Մենք բոլոր հայկական կազմակերպութիւններու հետ շատ լաւ կապեր ունինք: Մեր նպատակը բոլորը ընդգրկելն է պետականաշինութեան գործին մէջ: Մենք պէտք ունինք իւրաքանչիւր հայու ինչ կուսակցութեան կամ միութեան որ ալ անդամակցի:
Հարցում.Ինչպէ՞ս կ'օգտուիք ՄԱԿ-ի ձեր անդամակցութենէն:Պրն.Աբրահամեան.Մենք կ'օգտուինք ՄԱԿ-ի մասնագէտներ պատրաստելու ծրագիրէն: Ամէն հայորդի, որ կ'ուզէ մասնակցիլ ՄԱԿ-ի այս ծրագրին, կրնայ դիմել մեզի եւ ընդգրկուիլ մեր մասնագէտներու խումբին մէջ:
Հարցում.Ապագայի ի՞նչ ծրագիրներ ունիք:Պրն.Աբրահամեան.Արդէն մօտ օրէն կը տեղեկացնենք մեր ինթերնեթային պատկերասփիւռի կայանի հիմնադրութեան մասին: Այս ձեւով մեր ժողովուրդը տեղեակ կը պահուի զինք յուզող հարցերուն մասին: Լիբանան մեր այցելութեան նպատակն է հիմնել այս հայաշատ եւ կարեւոր գաղութին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան խորհուրդ, այս ձեւով մեր ժողովուրդը մասնակից դարձնելու համար հայրենիքի հզօրացման եւ մեր իրաւունքներու ձեռք բերման հոլովոյթին:
Թղթակից. Աւարտին Պարոն Աբրահամեան, ձեզի կը մաղթենք կորով եւ համբերութիւն այս ծանր գործը յառաջ մղելու համար:

Վիգէն Թոսունեան 

GOING ​FOR ETERNITY

WE ARE THE CHANGE WE WANT 


ԷՐՏՈՂԱՆԻ ՌԵԺԻՄԸ ՉԵՐԹԱ՞Ր ԴԷՊԻ
ՎԵՐՋԻՆ ԱՀԵՂ ԴԱՏԱՍՏԱՆ